REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

DIANA DZIADOSZ PSYCHOLOVE.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin [dalej jako „Regulamin”] określa zasady, na jakich prowadzona jest sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego zamieszczonego na stronie internetowej www.psycholove.pl [dalej jako „Sklep internetowy” lub „Sklep”], jak również stanowi regulamin świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży, które oferuje Sprzedający.
 3. Poniższym terminom nadano w Regulaminie następuje znaczenie:
 1. Sprzedawca/Sprzedający – Diana Dziadosz, prowadząca działalność pod firmą Diana Dziadosz Psycholove.pl, ul. Mikołaja Reja 9, NIP: 8481804459;
 2. Kupujący – osoba fizyczna lub przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która składa zamówienie w Sklepie internetowym;
 3. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 1. Towary ze Sklepu internetowego sprzedawane są jedynie na rzecz Kupujących, za pomocą witryny www.psycholove.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 2. Kupujący przed zakupem w Sklepie internetowym ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem.

2. PRZEDMIOT I ZASADY SPRZEDAŻY

 1. Za pośrednictwem platformy, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktów fizycznych dostępnych w Sklepie internetowym, umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci kursów on-line oraz innych produktów elektronicznych opisanych na stronach Sklepu internetowego, jak również możliwość odpłatnego uzyskania dostępu do zawartości grupy na Facebooku, tj. treści cyfrowych dostępnych, takich jak e-booki, webinary (seminaria prowadzone na żywo oraz ich nagrania), audiobooki, pliki do druku [dalej zwane łącznie jako „Produkty” lub osobno jako „Produkt”]. 
 2. Przedmiotem umowy zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym są Produkty zaprezentowane na stronie www Sklepu internetowego.
 3. Wszystkie ceny Produktów podane na stronie Sklepu internetowego są cenami brutto. 
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zamówienia w Sklepie internetowym są możliwe jedynie po zaakceptowaniu Regulaminu.
 6. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem witryny www.psycholove.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 

3. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. 
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. 
 3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży, umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz umowy o udział w szkoleniu stacjonarnym i umowy o przeprowadzenie konsultacji zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, jak również środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@psycholove.pl. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

4. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący może składać zamówienia na zakup Produktów, wybierając dany Produkt, następnie wypełniając niezbędne dane znajdujące się na formularzu zamówienia. 
 2. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. 
 3. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy  sprzedaży. 
 4. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności w osobnej wiadomości na podany adres e-mail . Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy. 
 5. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 15 dni od złożenia zamówienia, w przypadku:
 1. nieuregulowanie przez Kupującego płatności wynikających z aktualnych lub poprzednich zamówień;
 2. niemożności zrealizowania całości lub części zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy;
 3. powzięcia przez Sprzedawcę uzasadnionych wątpliwości co do przebiegu zamówienia po stronie Kupującego. 
 1. Sprzedający odstępuje od umowy sprzedaży poprzez złożenie Kupującemu oświadczenia o odstąpieniu, przekazanego za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej, który Kupujący użył do kontaktu ze Sprzedającym. 
 2. Czynności zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego mogą być dokonywane jedynie przez osoby należycie umocowane do działania w imieniu Kupującego.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Kupującego reguluje Polityka prywatności, która znajduje się od adresem: https://psycholove.pl/polityka-prywatnosci/

5. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

 1. W Sklepie internetowym zamieszczone zostaje zamieszczona cena brutto i jest ona wyrażona w złotych polskich (PLN). 
 2. Informacje odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów (jeżeli takie wystąpią), które Kupujący będzie zobowiązany ponieść w związku ze złożonym zamówieniem, będą przedstawione podczas składaniu zamówienia.
 3. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
 1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedającego (przedpłata);
 2. płatność obsługiwana przez zewnętrznego operatora płatności (np. Tpay);
 3. płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
 1. Dokonując przedpłaty, należność za zamówienia należy uregulować przelewem na konto: 88 1140 2004 0000 3802 7652 1040. Na poleceniu przelewu należy podać zamówiony Produkt, datę zamówienia oraz nazwę Kupującego.  
 2. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez Tpay
 3. Faktury wysyłane są drogą elektroniczną niezwłocznie po dokonaniu płatności, drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 4. Kupujący ma obowiązek dokonania płatności za złożone zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży w terminie 5 dni od jego złożenia (forma przedpłaty). Po upływie tego terminu, jeśli przez ponad 5 dni Kupujący nie zapłaci za zamówienie lub Sprzedający nie będzie mógł się skontaktować z Kupującym, żeby zrealizować zamówienie – Sprzedający może anulować zamówienie (umowne prawo odstąpienia, zgodnie z art. 492 kodeksu cywilnego).

6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Realizacja zamówienia obejmującego Produkty fizyczne polega na skompletowaniu zamówionych produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy zamówienia.
 2. Realizacja zamówienia obejmującego Produkty cyfrowego następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego danych dostępowych wraz z instrukcją dostępu w miejscu, w którym znajdują się zakupione Produkty. Z chwilą otrzymania przez Kupującego pełnych danych dostępowych treści cyfrowe uważa się za dostarczone Kupującemu.
 3. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem).
 4. Dostawa Produktów i usług realizowana jest od 1 do 10 dni roboczych od przyjęcia i opłacenia zamówienia. W przypadku przedpłaty czas realizacji zamówienia biegnie od dnia wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedającego.
 5. W przypadku zakupu konsultacji indywidualnych online, data i godzina ustalana jest indywidualnie i wymaga potwierdzenia ze strony Sprzedawcy w formie mailowej. Sprzedawca z przyczyn niezależnych od niego jest uprawniony do jednorazowej zmiany terminu i godziny, a następnie uzgodnienia nowej daty i godziny konsultacji online. 
 6. Rezygnacja lub zmiana terminu konsultacji indywidualnych online przez Kupującego jest możliwa najpóźniej 72 godziny przed umówionym terminem. Rezygnację należy zgłosić mailowo na adres kontakt@psycholove.pl. Późniejsza rezygnacja jest niemożliwa i Kupującemu nie przysługuje prawo do zwrotu uiszczonej płatności.

7. ODSTĄPIENIE

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (szkolenia online, webinary, e-booki, audiobooki, nagrania dźwiękowe, muzyczne lub audio-wideo).Kupujący niniejszym dokonując zakupu ww. Produktów i w ten sposób akceptując Regulamin, wyraża zgodę na rozpoczęcie spełnienia świadczenia odnośnie Produktów związanych z dostarczaniem treści cyfrowych w momencie otrzymania od Kupującego dostępu do tych treści cyfrowych (tj. przed upływem terminu do odstąpienia od umowy).
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego na stronie: 

http://www.federacja-konsumentow.org.pl/n,45,865,12,1,wzor-oswiadczenia-o-odstapieniu-od-umowy-zawartej-na-odleglosc.html jednak nie jest to obowiązkowe.

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

8. REKLAMACJE

 1. Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towarów podlegających sprzedaży ze Sklepu internetowego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
 2. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 3. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 5. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).
 6. Przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9. DANE I PLIKI COOKIES, PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
 1. zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 2. realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 4. obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 1. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: firmy kurierskie, urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu mailingowego.
 2. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 3. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.
 5. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.
 6. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://psycholove.pl/polityka-prywatnosci/.
 7. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach portalu oraz elementy produktów fizycznych i cyfrowych (np. e-booki, kursy online, nagrania audio-wideo) mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZANIA SPORÓW

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

11. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Kupującego możliwe jest pod warunkiem dostępu do internetu, posiadania aktywnego adres e-mail i spełnienia przez system teleinformatyczny Kupującego następujących minimalnych wymagań technicznych: 
 1. używanie standardowej przeglądarki internetowej typu: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera w najnowszej wersji;
 2. włączenie w przeglądarce obsługi języka Javascript;
 3. włączenie w przeglądarce obsługi ciasteczek i danych stron.
 4. Strona internetowa Sklepu internetowego jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie od dnia jego zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu internetowego i ma zastosowanie do zamówień złożonych od dnia 01 października 2021 roku.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży towarów i Produktów jedynie w granicach rzeczywiście poniesionej przez Kupującego straty, z ograniczeniem do wysokości uiszczonej za Produkty kwoty z danego zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. 
 4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie obowiązują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.