POLITYKA PRYWATNOŚCI

Witam Cię na moim blogu. Ogromnie się cieszę z tego, że tu jesteś. Staram się dokładać wszelkich starań aby Twoje odwiedziny oraz kontakt ze mną był nie tylko owocny, ale również bezpieczny, w szczególności w związku z przekazywanymi przez Ciebie danymi osobowymi, które podajesz mi m.in. w związku z zapisem do newslettera czy też zakupami kursów online w moim sklepie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszam Cię do zapoznania z całością polityki prywatności:)

Wszelkie informacje i dane dostarczane przez Ciebie lub w inny sposób zebrane przez nas w związku ze stroną internetową Psycholove.pl będą wykorzystywane przez nas zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: ”RODO”) . Oznacza to przede wszystkim, że jakiekolwiek przetwarzanie Danych Osobowych podejmowane przez nas będzie realizowane z zachowaniem zasad wymaganych przepisami prawa.  

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Diana Dziadosz Psycholove.pl, NIP: 8481804459, Kraków (31-216), ul. Mikołaja Reja 9 („Administrator” lub “Psycholove.pl”). Z Administratorem w kwestiach związanych z ochroną Danych Osobowych możesz się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@psycholove.pl

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w  celu:

 1. rozliczania transakcji, w tym do finalizowania zamówień i dostarczania produktów zakupionych na stronie internetowej oraz świadczenia jakichkolwiek innych ewentualnie zamówionych przez Ciebie usług;
 2. uzyskania informacji o Twoich interakcjach w ramach Psycholove.pl, w tym szczegółowego opisu wysyłanych zapytań, informacji o przeczytanych artykułach, obejrzanych treściach wideo oraz interakcjach z innymi użytkownikami Psycholove.pl.
 3. przetwarzania treści użytkownika zamieszczanych przez Ciebie, w tym wiadomości wysyłanych lub otrzymywanych przez Ciebie poprzez Psycholove.pl oraz interakcje z Działem Obsługi Psycholove.pl;
 4. przetwarzania informacji o czynnościach podejmowanych przez Ciebie na stronie internetowej (np. oglądane przez Ciebie strony lub produkty);
 5. przetwarzania danych technicznych, które mogą obejmować adres URL, dane z plików cookie, Twój adres IP, rodzaje urządzeń, z których korzystasz w celu uzyskania dostępu do Psycholove.pl lub połączenia się z nim;
 6. udzielania odpowiedzi na Twoje wnioski, pytania lub reklamacje, w tym także wiadomości e-mail, które nie są związane ze świadczeniem usług;
 7. umożliwienia Tobie wzięcia udziału w akcjach promocyjnych organizowanych lub sponsorowanych przez Psycholove.pl takich jak konkursy, loterie lub promocje i aby Psycholove.pl mogła przeprowadzić te akcje promocyjne zgodnie z warunkami określonymi w ich regulaminach;
 8. marketingowych, promocyjnych i reklamowych, w tym również dla potrzeb marketingu bezpośredniego oraz przeprowadzania analiz, badań, tworzenia statystyk rynkowych lub przeprowadzania ankiet rynkowych, poprzez pocztę elektroniczną, SMS-y, aktywne powiadomienia, wyskakujące banery, komunikatory internetowe, rozmowy telefoniczne ze strony operatora, oficjalne strony Psycholove.pl na portalach społecznościowych w odniesieniu do produktów i usług Psycholove.pl i do wysyłania Ci ofert, promocji lub innych informacji o naszych towarach i usługach.
 9. utworzenia Twojego profilu na naszej stronie internetowej poprzez zbieranie i analizę informacji o wybranych przez Ciebie preferencjach i wyborach dokonanych przez Ciebie na stronie internetowej oraz o Twojej ogólnej aktywności na Stronie internetowej poprzez zastosowanie profilujących plików cookie;
 10. zapewnienia zgodności z przepisami prawa, które nakładają na Psycholove.pl obowiązek zbierania lub dalszego przetwarzania określonych rodzajów Danych Osobowych, w tym także przepisów dotyczących konkursów lub loterii w przypadku Twojego udziału w konkursach lub losowaniu nagród na naszej stronie internetowej;
 11. zapobiegania i wykrywania jakichkolwiek nadużyć strony internetowej lub jakichkolwiek przestępczych działań podejmowanych za jej pośrednictwem;
 12. analizy i poprawy jakości świadczonych przez nas usług, udoskonalenia strony internetowej, oceny efektywności działań i usług marketingowych Psycholove.pl, przeprowadzania analiz statystycznych i demograficznych w odniesieniu do klientów korporacyjnych i zarejestrowanych użytkowników Psycholove.pl.

Przetwarzanie danych dokonuje się przy zastosowaniu takich procedur, środków technicznych i elektronicznych, które są odpowiednie do ochrony poufności i zapewnienia bezpieczeństwa danych. Obejmuje ono czynności takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, przeglądanie, opracowanie, modyfikowanie, dobór, pobieranie, dostosowanie, wykorzystywanie, łączenie, usuwanie i niszczenie danych, w tym także łączenie dwóch lub więcej takich czynności.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 1. dane osobowe przetwarzane w celu świadczenia usług, obsługi innych wniosków i promocji będą przechowywane przez Psycholove.pl przez okres uznany za bezwzględnie konieczny do osiągnięcia takich celów. Informacje będą jednak przechowywane dłużej, jeśli potrzebujemy ich, aby odnieść się do jakichkolwiek roszczeń dotyczących usług, innych wniosków i promocji, a także chronić interesy Psycholove.pl związane z potencjalną odpowiedzialnością za świadczenie usług, inne wnioski i promocje, w szczególności przechowywać dowody niezbędne do obrony przed roszczeniami;
 2. dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu i profilowania będą przechowywane przez Psycholove.pl od momentu udzielenia zgody aż do chwili jej cofnięcia.
 3. dane osobowe przetwarzane w celu zapewnienia zgodności z przepisami będą przechowywane przez Psycholove.pl przez okres wymagany w związku z określonymi obowiązkami prawnymi, w wykonaniu których przetwarzane są Dane Osobowe;
 4. dane osobowe przetwarzane w celu zapobieżenia działaniom przestępczym i w celach analizy będą przechowywane przez Psycholove.pl tak długo, jak długo jest to bezwzględnie konieczne do realizacji celów, w których zostały zebrane.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo żądania usunięcia danych;
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
 9. prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w powyżej, za wyjątkiem prawa wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO, można zrealizować m.in. poprzez kontakt na adres, adres mailowy podany na wstępie, lub adres siedziby Administratora z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”.

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora) to: wybrane osoby fizyczne upoważnione przez Psycholove.pl do przetwarzania Danych Osobowych potrzebnych do podjęcia działań ściśle związanych ze świadczeniem usług (np. utrzymanie techniczne wyposażenia sieciowego i sieci komunikacji elektronicznej); przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, przechowywania danych, wysyłania wiadomości w naszym imieniu, hostingu stron internetowych, zarządzania promocjami, konkursami lub loteriami, obsługą konsumentów, usługami IT związanymi z działaniem Strony internetowej, wysyłaniem wiadomości e-mail), banki, podmioty prowadzące media społecznościowe (np. Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn), jednostki publiczne, organy lub instytucje, którym Dane Osobowe mogą być ujawniane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub wiążącymi nakazami takich jednostek, organów lub instytucji.

Polityka prywatności weszła w życie dnia 01 października 2021 r.

Psycholove.pl zastrzega sobie prawo do częściowej lub całkowitej zmiany Polityki prywatności bądź też do aktualizacji jej treści np. w związku ze zmianami w obowiązujących przepisach prawa. Jeśli Psycholove.pl dokona jakichkolwiek istotnych zmian powiadomi Ciebie za pośrednictwem informacji na tej Stronie internetowej zanim zmiana stanie się skuteczna. Dlatego też Psycholove.pl zachęca Cię do regularnego odwiedzania strony z Polityką prywatności w celu zapoznania się z jej najnowszą, zaktualizowaną wersją, abyś miał bieżące informacje na temat tego jak Psycholove.pl zbiera i wykorzystuje Twoje Dane Osobowe.